Algemene voorwaarden

 

 

Deze voorwaarden hebben betrekking op het particulier gebruik van Afbeeldingen van ArjoFrank Fotografie.

0. Definities
ArjoFrank Fotografie: ArjoFrank Fotografie is een bedrijf met als onderdeel het vervaardigen en vermarkten van stockfoto's en is gevestigd te Amsterdam,
Gebruiker: De Gebruiker zoals die genoemd wordt in deze overeenkomst is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. In het geval van een natuurlijk persoon wordt er vanuit gegaan dat deze persoon de enige Gebruiker is, met als gevolg dat hij/zij de enige persoon is waarop de Gebruikersovereenkomst betrekking heeft. Als de Gebruiker een rechtspersoon is dan gelden de voorwaarden voor alle leden, personeelsleden, of anderszins aan de rechtspersoon gelieerde personen. Al deze mensen worden geacht op de hoogte zijn van de regels in deze licentieovereenkomst als zij gebruik maken van een Afbeelding die door ArjoFrank Fotografie is aangeboden.
Afbeelding: Een Afbeelding is een product dat aangeboden wordt op de site van ArjoFrank Fotografie.
De Afbeelding kan door de Gebruiker gekocht worden. De Afbeelding is het origineel zoals dat door de Gebruiker van ArjoFrank Fotografie gekocht wordt. Een Afbeelding kan een afdruk van een foto zijn, maar ook het digitale bestand van een foto. Voor alle Afbeeldingen die door de Gebruiker gekocht worden geldt onderstaande licentieovereenkomst.

1. Totstandkoming overeenkomst
Door Afbeeldingen te kopen bij ArjoFrank Fotografie gaat de Gebruiker akkoord met onderstaande voorwaarden. Op het moment dat een Gebruiker een Afbeelding koopt, wordt hij geacht geheel op de hoogte te zijn van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de Afbeeldingen. Op het moment van het kopen van een Afbeelding is er sprake van een overeenkomst tussen ArjoFrank Fotografie en Gebruiker.

2. Eigendomsrecht
Voor alle Afbeeldingen die via de site ArjoFrank Fotografie (www.arjofrank.nl) of foto’s van fotograaf ArjoFrank via Oypo worden aangeboden geldt dat het copyright en de eigendomsrechten berusten bij ArjoFrank Fotografie.
Voor alle Afbeeldingen die door de Gebruiker worden afgenomen geldt dat er sprake is van niet-exclusief gebruiksrecht voor die Afbeelding.
De Gebruiker kan nooit aanspraak maken op welke vorm van eigendom dan ook als er een Afbeelding gebruikt is die verkregen is via ArjoFrank Fotografie, tenzij ArjoFrank Fotografie expliciet schriftelijk toestemming gegeven heeft. In dat geval vervalt deze overeenkomst en zal er een nieuwe overeenkomst worden gemaakt waarin de eigendomsoverdracht is geregeld.

3. Gebruiksrecht
De Gebruiker heeft het recht om de Afbeelding niet-exclusief te gebruiken in een schriftelijke of digitale uitgave.
3.1 De Gebruiker heeft het recht om 1 backup te maken voor eigen gebruik.
3.2 Afbeeldingen die bewaard worden zonder dat daar voor betaald wordt zijn onrechtmatig en mogen nooit gebruikt worden. Uitzonderingen daarop zijn:
het maken van een proef voor eigen gebruik
het maken van een proef voor een opdrachtgever
3.3 Afbeeldingen mogen nooit aan derden worden overgedragen. Het is de Gebruiker wel toegestaan de Afbeelding in opdracht van een derde partij te gebruiken. Hierbij dient in acht genomen te worden dat de derde partij geen aanspraak kan maken op de Afbeelding, nog op andere Afbeeldingen die door de Gebruiker zijn verworven.
3.4 De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Afbeelding en vrijwaart ArjoFrank Fotografie voor het onrechtmatig gebruik van de Afbeeldingen door de derde partij.
3.5 De Gebruiker is gerechtigd het beeld te bewerken of te modificeren, daarbij dient altijd in acht genomen te worden dat er geen sprake mag zijn van verminking of misvorming van de oorspronkelijke Afbeelding. Met name daar waar het portretrecht in het geding is, dient de Gebruiker grote zorgvuldigheid in acht te nemen.
3.6 De Gebruiker verplicht zich om bij iedere Afbeelding die gepubliceerd wordt op een adequate manier de bron ArjoFrank Fotografie te vermelden. De vermelding dient of in een colofon of direct bij de Afbeelding te worden vermeld: © ArjoFrank . Bij gebruik in digitale vorm (web-site, mail, electronische documenten) dient de bronvermelding te worden vergezeld van een hyperlink naar http://arjofrank.nl .

4. Beperkingen voor de Gebruiker
De Gebruiker die Afbeelding van ArjoFrank Fotografie afneemt is in het gebruik van de Afbeelding aan de volgende voorwaarden gehouden.
4.1 De Gebruiker mag de Afbeelding alleen kopiëren voor eigen gebruik.
4.2 De Gebruiker mag de Afbeelding niet reproduceren voor commerciële doeleinden.
Onder commercieel gebruik wordt verstaan het gebruik van Afbeeldingen voor reclamecampagnes, billboards, ansichtkaarten, agenda's of allerlei andere zaken waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit een commercieel doel dient.
Indien Gebruiker een afbeelding voor commercieel gebruik wil afnemen vervalt deze overeenkomst en zal er per geval een aparte overeenkomst worden gemaakt waarin het commercieel gebruik van de afbeelding geregeld is.
De Gebruiker of elke derde die een foto openbaar maakt voor commerciële doeleinden is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. ArjoFrank Fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
4.3 De Gebruiker mag in geen geval de Afbeelding zoals die is afgenomen in zijn geheel aanbieden aan meer dan 20 personen. Het gaat hier om het integraal gebruik op internet, een intranet, in een bestand of op een CD-rom, met als doel dat meerdere mensen gebruik kunnen maken van de Afbeelding. Als de Afbeelding op een netwerk wordt geplaatst mag dat alleen op een netwerk dat onder supervisie van de Gebruiker staat.
4.4 Het is de Gebruiker UITDRUKKELIJK VERBODEN de Afbeelding te gebruiken in een beledigende, pornografische, amorele of godslasterende situatie.
De Gebruiker zal Afbeeldingen in geen geval verbinden aan personen goederen of eenheden op een dusdanige manier dat de persoon, het goed of de eenheid in diskrediet gebracht kan worden. Hieronder vallen ook suggestieve voorstellingen van zaken.
4.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Afbeeldingen op een website te gebruiken in een hogere resolutie dan 72 DPI en/of de beelden in een downloadbaar formaat ter beschikking te stellen aan anderen.
4.6 De overeenkomst geeft de Gebruiker het recht om de Afbeelding te gebruiken en eventueel delen van de Afbeelding te gebruiken. De Gebruiker mag de Afbeelding echter niet zo bewerken dat er een verkeerde voorstelling van zaken kan ontstaan op het gebied van tastbare of ontastbare eigendomsrechten.
Als gevolg hiervan is de Gebruiker altijd verantwoordelijk voor veranderingen, uitsneden of andere vormen die hij aan de Afbeelding geeft in relatie tot rechten die nog bij derden kunnen liggen. ArjoFrank Fotografie aanvaardt op geen enkel manier aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruik van een Afbeelding en zal altijd de aansprakelijkheid bij de Gebruiker claimen.
4.7 De Afbeeldingen die door de Gebruiker verkregen worden via ArjoFrank Fotografie zijn alleen voor redactioneel gebruik. De Gebruiker of elke derde die een foto openbaar maakt voor commerciële doeleinden is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. ArjoFrank Fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. Indien er sprake is van commercieel gebruik zal er een aparte overeenkomst gemaakt worden en vervallen de prijzen die gelden voor het rechtenvrije redactionele gebruik.
4.8 In geval van twijfel kan de Gebruiker contact opnemen met ArjoFrank Fotografie door een mail te sturen naar info@arjofrank.nl.
4.9 Het is Gebruiker niet toegestaan enig recht uit een met ArjoFrank Fotografie gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij een overdracht van de gehele onderneming.

5. Levering, garantie en beperking aansprakelijkheid.
5.1 De levering van de Afbeelding(en) is uitbesteed aan OYPO, hierop zijn de Algemene voorwaarden van OYPO van toepassing deze zijn na te lezen op www.oypo.nl (http://www.oypo.nl/content.asp?path=f0zxws75)
5.2 Indien Gebruiker een ander formaat van de Afbeelding wenst dan het formaat dat op de site ArjoFrank Fotografie wordt aangeboden, kan aan ArjoFrank Fotografie een verzoek worden gericht tot de levering van de Afbeelding in dat formaat. Alle rechten en plichten die onderdeel zijn van deze overeenkomst blijven dan onverkort gelden. ArjoFrank Fotografie zal Gebruiker voor de levering van de Afbeelding in het afwijkende formaat schriftelijk (of per email) op de hoogte stellen van de prijs van de afbeelding. Pas na een schriftelijk akkoord van Gebruiker op de prijs zal ArjoFrank Fotografie tot levering overgaan.
5.3 Indien door aantoonbaar toedoen van ArjoFrank Fotografie de Afbeelding niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet zal ArjoFrank Fotografie de Afbeelding kosteloos nogmaals aan de Gebruiker ter beschikking stellen.
5.4 ArjoFrank Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor elke schade die aan de Afbeelding is ontstaan tijdens het verwerken van de Afbeelding of schade die is ontstaan door onvolkomenheden in de computer of het computernetwerk van de Gebruiker.
5.5 De Gebruiker kan in geen geval ArjoFrank Fotografie of de fotograaf aansprakelijk stellen voor eventuele onvolkomenheden in het toekennen van trefwoorden of andere labels aan de Afbeeldingen.
5.6 Alleen schriftelijke klachten over de kwaliteit van Afbeelding zullen door ArjoFrank Fotografie in behandeling worden genomen. De klacht moet met redenen omkleed binnen 30 dagen na aanschaf van de Afbeelding in het bezit van ArjoFrank Fotografie zijn.
5.7 ArjoFrank Fotografie aanvaardt geen restitutie van betalingen, voor zover deze gedaan zijn ter verkrijging van het gebruiksrecht op één of meerdere Afbeelding(en), ongeacht of de Gebruiker de Afbeelding(en) daadwerkelijk heeft gebruikt.
5.8 Indien ArjoFrank Fotografie aan de Gebruiker niet binnen 14 dagen de afgesproken dienst kan leveren dan zal ArjoFrank Fotografie de licentieovereenkomst ontbinden en de door Gebruiker betaalde som restitueren.
5.9 ArjoFrank Fotografie wijst uitdrukkelijk eventuele inkoop- of andere voorwaarden die door Gebruiker worden gehanteerd van de hand.

6. Vrijwaring
De Gebruiker vrijwaart ArjoFrank Fotografie en de fotograaf tegen alle claims die direct of indirect het gevolg kunnen zijn van het gebruik van Afbeeldingen. Iedere claim die ArjoFrank Fotografie ontvangt zal als een claim tegen de Gebruiker worden beschouwd en in geval van een terechte claim zal de Gebruiker alle gemaakte kosten aan ArjoFrank Fotografie vergoeden.

7. Duur van de overeenkomst
7.1 De licentie is geldig gedurende het volledige gebruik van de Afbeelding door de Gebruiker.
ArjoFrank Fotografie heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden in het geval dat de Gebruiker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden, of als Gebruiker om andere redenen in gebreke blijft.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden verplicht de Gebruiker zich hierbij dat alle vermenigvuldigingen van de Afbeeldingen, zowel op hard-copy als op iedere mogelijke digitale drager onmiddellijk vernietigd worden.
7.2 Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie,wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

8. Betaling
Tenzij de betalingsvoorwaarden expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn gaat de Gebruiker er mee akkoord de verschuldigde som te betalen voordat de Afbeelding gebruikt gaat worden volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.
De verschuldigde som per Afbeelding zal altijd in beeld gebracht zijn bij de Afbeelding op het moment dat de Gebruiker tot aanschaf overgaat. Alle bedragen die genoemd worden zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten zijn niet bij de prijs van de Afbeelding inbegrepen.

 

 

 

 

 

 

 

News

 

Headlines »
Voorwaarden uitsluitend voor particulier gebruik.
Privacyverklaring in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Download »
Algemene voorwaarden in PDF

 

Download »
Privacieverklaring in PDF

 

 

 

ArjoFrank Fotografie